20/01 - Gilbert Verstraelen is terug op het oude nest:
“Merksem heeft in de loop van de laatste 25 jaar een stuk identiteit verloren”

Hij is al meer dan 20 jaar actief lid van de Antwerpse politiek, was districtsraadslid, gemeenteraadslid, schepen en weer gemeenteraadslid en sinds donderdag mag hij een nieuwe functie bijschrijven op zijn staat van dienst: districtsvoorzitter van Merksem, ook wel districtsburgemeester genoemd.

Gilbert Verstraelen (49), buiten de politiek actief als Sociaal Inspecteur bij de RVA, is dus een man met veel ervaring en wil die ervaring de komende zes jaar aanwenden om van Merksem weer een bruisende gemeenschap te maken, weliswaar onder de paraplu van Antwerpen maar wel strevend naar steeds meer autonomie.

Gilbert Verstraelen broederlijk naast de man die hem terug naar Merksem dirigeerde, burgemeester Patrick Janssens

Want het is juist die ontwikkeling van adviesorgaan tot uitvoerende macht met boeiende mogelijkheden die de Merksemse districtsraad interessant maakt voor een door de wol geverfde bestuurder als Verstraelen.

- Is het van 't Schoon Verdiep naar het Jozef Nolfplein niet een erg grote stap terug?

“Kijk, elke politicus zoekt naar de beste manier om zijn of haar ideeën te verwezenlijken. Dit start meestal met een mandaat waarmee je kennis opdoet zoals de districtsraad, de gemeenteraad of de provincieraad. Eens je het klappen van de zweep kent, wil je natuurlijk wel de ideeën die je intussen gevormd hebt door eigen inzicht, of door de interactie met de mensen rondom je, in praktijk omzetten. Ik heb zelf het voorrecht gehad om dat bijna zeven jaar als schepen van de stad Antwerpen te mogen doen. In de laatste zes jaar was ik weer gewoon gemeenteraadslid. Dat gaf mij de kans om me weer meer te focussen op het district Merksem en zijn problemen. Ik heb dan ook voornamelijk tussenkomsten gehouden over mijn vroegere bevoegdheden sport en onderwijs en Merksem. Ik vind dat de tijd nu rijp is voor mij om me terug bezig te houden met de uitbouw van dit district en ook om mee te werken aan een verdere decentralisering van de stad omdat ik meen dat dit werkelijk de enige manier is om een efficiënt bestuur te hebben dat zo goed mogelijk kan inspelen op de verzuchtingen van zijn inwoners.”

- Wat zijn die verzuchtingen?

“Ik was al lid van de Merksemse districtsraad vanaf de start op 27 september 1983 en dit tot ik gemeenteraadslid werd op 1 januari 1989. Dit was uiteraard in de periode dat je aangeduid werd door je partij en er geen verkiezingen waren voor de districtsraad. In de afgelopen dertien jaar is er veel veranderd, maar mijns inziens de laatste zes jaar veel ten goede terwijl het daarvoor meestal ongunstig was. De verslechtering kwam er door twee grote fenomenen: vooral omdat de financiële situatie voor Antwerpen in de eerste jaren na de fusie ronduit rampzalig was en er bijna geen investeringsmiddelen overbleven. Dit bracht met zich mee dat de stad verloederde door gebrek aan onderhoud van het openbaar domein.”

“De kentering zal echter pas volkomen zijn als de stad de moed heeft om terug met de districten rond de tafel te zitten en in een eerlijk debat afspraken te maken over de juiste verdeling van middelen en bevoegdheden”

“Anderzijds werd in de te grote stad de verbindingslijn tussen kiezer en verkozene te lang en werden de signalen die de burger uitzond, niet meer opgevangen door de politici, laat staan geremedieerd. De districtsraad, de noodzakelijke tussenschakel, beschikte over geen middelen en geen zeggenschap om op te treden als brugfunctie. Deze situatie is pas beginnen veranderen in de loop van de voorbije legislatuur omdat er terug meer investeringsmiddelen zijn en de districtsraden meer impact krijgen om zelf op treden.”

- Erg veel heeft men echter niet kunnen doen. De Bredabaan is nog steeds niet heraangelegd, terwijl de Meir al twee keer in tien jaar aan de beurt is geweest...

“Ja, maar die kentering zal echter pas volkomen zijn als de stad de moed heeft om terug met de districten rond de tafel te zitten en in een eerlijk debat afspraken te maken over de juiste verdeling van middelen en bevoegdheden. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat wie het best geplaatst is ook direct moet kunnen optreden om problemen op te vangen of te vermijden. Ongetwijfeld zal dit met zich meebrengen dat meer middelen moeten kunnen vloeien naar investeringen in de districten en niet alleen naar de binnenstad. Dit zal ook meebrengen dat we moeten praten over de slagkracht van de districten, die nu beknot is omdat we slechts een gedeeltelijke decentralisatie hebben doorgevoerd, zonder zeggenschap over personeel en een aantal belangrijke beleidssectoren zoals sociale zaken - het OCMW - en veiligheid. Merksem is vragende partij voor dit gesprek met Antwerpen.”

- Waar gaat u de accenten leggen tijdens de komende zes jaar?

“Hoofdzaak voor Merksem is nu is dat er snel beweging komt in het dossier van de Bredabaan omdat dat de hefboom is voor de herwaardering van het hart van dit district. Voor ons moet de Bredabaan terug een commercieel centrum zijn waar leegstand een onbestaand begrip is, maar ook het aangename centrum van een district waar ook leven is na sluitingstijd van de winkels. Wij willen dan ook dat winkelmanagers, wijkcoördinatoren, inwoners en winkeliers de handen in elkaar slaan om een aangenaam leefklimaat te creëren in Merksem op de Bredabaan, maar ook in de straten ver daarrond. Vandaar ook dat het district doelbewust vraagt om meer betrokken te worden in een aantal sectoren waar we nu ontbreken: huisvesting, OCMW, wijkwerking...”

“ Uit diverse contacten met de stad heb ik duidelijk begrepen dat er inderdaad geld zal vrijkomen voor de districten, en in het bijzonder ook voor Merksem.”

“Wat de sectoren betreft waar we nu al bevoegd voor zijn, zoals openbare werken en groen, daar kunnen we direct werk maken van een aantal dringende werken. De verbindingsas Dr. Timmermanslaan, Kroonplein en Laaglandlaan is het eerste project dat voor een herwaardering van Merksem moet zorgen. De fietsboulevard die de belangrijkste jeugd- en culturele infrastructuur goed bereikbaar moet maken voor de fietser, is dan weer een ander project. Zwaar verkeer wordt geweerd uit het Dokske via de nieuw geplande sluiting van de Westkaai aan de Bartholomeeusstraat. Verbreding van het Albertkanaal koppelen we aan het behoud van de Vaartkaai ter ontlasting van de andere verbindingswegen.”

“Verder hebben we qua groen ook diverse projecten. We willen alle parken onder districtsbevoegdheid brengen, de centrale parkencluster thematisch invullen en een nieuwe recreatiezone maken vanaf de Campiniastraat langsheen de autostrade tot aan het Fort. Ook in het straatbeeld willen we zoveel mogelijk groene rustpunten in de wijken aanleggen.”

- Mooie plannen, maar die kosten wel allemaal een pak geld.

“In het bestuursakkoord van de stad Antwerpen staat duidelijk dat er een investeringspot komt voor de districten. Uit diverse contacten met de stad heb ik duidelijk begrepen dat er inderdaad geld zal vrijkomen voor de districten, en in het bijzonder ook voor Merksem. Dat geld zal ter beschikking komen na overleg met de districten over de prioriteiten van zowel stad als district.”

- Toch: een gemeenschap van mensen is niet afhankelijk van stenen en bomen alleen. Merksem was vroeger een dorp met een identiteit, mensen voelden zich verbonden met hun woonomgeving. Veel Merksemnaren weten anno 2007 nauwelijks dat ze in Merksem wonen. Ze voelen zich Antwerpenaar, Vlaming, maar geen Merksemnaar.

“Inderdaad, Merksem heeft in de loop van de laatste 25 jaar een stuk identiteit verloren, maar er is nog genoeg eigenbesef bij de Merksemenaar. Het enige dat hem tegensteekt is dat Merksem niet meer de mooie aanblik biedt van jaren geleden en de mensen mekaar niet meer kennen zoals voorheen. Het eerste punt kunnen we verhelpen - zoals ik net al zei - door de juiste investeringen op de juiste plaatsen te doen, het tweede punt door meer aandacht te besteden aan wijkwerking en samenleven in wijken en buurten.”

“Er bestaat heel wat activiteit bij de Merksemenaar in eigen straat, wijk of vereniging. Daar moeten we meer op inspelen en ruimere mogelijkheden bieden aan de zelfontplooiing van de Merksemenaar. Voor mij houdt dat ook in dat het districtsbestuur een luisterend oor moet hebben voor wat leeft in zijn district en daar creatief mee moet omgaan. De stad moet ons dan weer de instrumenten geven om direct in te spelen op de verzuchtingen van de burger.”

Wisseling van de wacht: de uittredende voorzitter Kris Janssens ziet met een meewarige blik hoe burgemeester Janssens de voorzittershamer overdraagt aan de nieuwe voorzitter Verstraelen

“Ook het zelf organiseren van evenementen die een uitstraling hebben tot buiten Merksem, werkt een eigen identiteit in de hand. Ik denk hier aan de culturele manifestaties die al enkele jaren in ons district worden georganiseerd. Ook sportmanifestaties hebben een grote wervingskracht voor het ontwikkelen van een eigen Merksemse uitstraling. Alleen op die manier kan de Merksemenaar weer geloof krijgen in zijn bestuur en trots zijn op zijn district.”

“De Merksemenaar zelf is de sleutel om Merksem terug de plaats te geven die het verdient. Zonder de inzet van die duizenden positievelingen in jeugdclubs, sportverenigingen, culturele verenigingen, inspraakorganen, wijk- en straatcomités, seniorenlokalen en dienstencentra, de vrijwilligers in alle soorten instellingen, de winkeliers met hun sociale functie in de wijk, de industrie die ons werkzekerheid biedt, kortom de Merksemenaar tout court, kunnen we als bestuur niets duurzaam realiseren.”

- En wat nu als de Merksemnaar daarin niet geïnteresseerd is?

“Dit bestuur reikt de hand aan allen die mee willen werken aan een degelijk beleid waarin we trachten Merksem zijn identiteit terug te geven. Samen leven in diversiteit, in veiligheid en in harmonie met de anderen én in de best mogelijke fysische omstandigheden, dat is onze droom. Maar alleen kunnen we die niet waarmaken. Deze ploeg zou graag met de Merksemenaar willen samenwerken: van hen horen welke dromen zij willen waarmaken en dan zoeken naar de beste oplossing binnen de mogelijkheden die ons geboden worden. Naar mekaar luisteren en mee zoeken naar oplossingen, dat is wat ik aan de Merksemenaar zou willen vragen. Met een beetje goede wil kunnen we het leven voor onszelf, maar ook voor de anderen, een heel stuk aangenamer maken.”

“Ik zie absoluut niet in wat voor problemen er zouden zijn tussen ons. Ik ben tevreden met de ploeg die er nu staat. ”

- Vindt iedereen binnen de huidige bestuursploeg dat? De moeilijkheden tijdens de coalitiebesprekingen waren nu niet echt het toonbeeld van een homogeen bestuur.

“Mijn filosofie is dat je wel van mening mag verschillen in de politiek, maar nooit op de man mag spelen. Ik zie absoluut niet in wat voor problemen er zouden zijn tussen ons. Ik denk integendeel dat we mekaar nu veel beter kennen en kunnen inschatten dan voorheen. Ik ben ook tevreden met de ploeg die er nu staat. Uiteindelijk zal iedereen het beste van zichzelf moeten geven om het verschil te maken. Ik reken er op dat elk lid van het College dat ook zal doen naar best vermogen. Ook van de leden van de raad verwacht ik een duidelijke inbreng om de districtsraad wat meer kleur en invulling te geven.”

- Laatste vraag: tijdens de laatste legislatuur werd het Merksem.net regelmatig moeilijk gemaakt. Mensen binnen de administratie vonden ons lastig, te kritisch. Sommigen - op hoge posities - gingen zelfs zo ver ons te weren van recepties en persconferenties...

“Ach, het feit dat wij nu al een open communicatielijn hebben, betekent toch overduidelijk dat voor mij alle media op gelijke voet staan. Daar hoort Merksem.net dus wel degelijk bij.”

Arjan Plantinga

terug start reageer lees de reacties
   

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren